Pit Stop Cleaning Kit
Weldtite

Pit Stop Cleaning Kit

Pit Stop Cleaning Kit

  • Rengjøringsstartpakke!
  • Olje, vask, rens og børster

Mer info

269,-
  • .
  • Bruksområde: Sykkel

    Sykkelvedlikehold: Sykkelvask

    Signalord: Fare

    H-setninger (tekst): H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann